REGULAMIN

 

 

REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO

MONTAŻ FILM FESTIWAL 2018

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Montaż Film Festiwal jest Fundacja Viewer z siedzibą w Łodzi (90-254) ul. Piramowicza 4/3 o numerze KRS: 0000504568, NIP: 7252075685, REGON: 10176784100000 , która jest prawnym reprezentantem wszystkich spraw Festiwalu.

1.2. Montaż Film Festiwal 2018, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora.

1.3. Montaż Film Festiwal ma na celu integrację środowisk twórczych związanych z postprodukcją filmową, prezentowanie ich dorobku oraz technologii jaka jest obecnie wykorzystywana do procesów postprodukcyjnych.

1.4. Części składowe Montaż Film Festiwalu:

• Konkurs Główny
• Kino VR
• Plebiscyt Publiczności
• Wystawa Storyboardów
• Prezentacje i case study
• Montaż Market

UCZESTNICTWO W FESTIWALU

1.5. Uczestnictwo w festiwalu jest bezpłatne dla wszystkich, z wyjątkiem opłat za zgłoszenie filmów lub teledysków do Konkursu Głównego, opłat pobieranych od wystawców na Montaż Market oraz możliwych opłat za zamknięte, branżowe warsztaty, których będzie dotyczyć oddzielny regulamin. Wstęp na festiwal i udział w wydarzeniach towarzyszących jest darmowy.

2. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO

2.1. Do Konkursu Głównego można zgłaszać filmy w następujących kategoriach: Fabuła, Dokument, Teledysk

2.2. Filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii fabułą oraz dokument nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie więcej niż 35 minut. W kategorii teledysk zgłoszenie nie powinno być krótsze niż 1 min i nie dłuższe niż 10 min.

2.3. Nadesłane filmy nie mogą być starsze niż 2 lata tj. ich montaż nie powinien zakończyć się nie wcześniej niż w roku 2016.

2.4. Zgłaszający nie musi być montażystą danego filmu lub teledysku.

2.5. Zgłoszenie filmu lub teledysku odbywa się poprzez oficjalny profil festiwalu na portalu https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu.

TERMINY I PŁATNOŚCI

2.6. Od 1 maja do 1 czerwca 2018 zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Od 1 czerwca do 1 lipca 2018 Organizator ustala opłatę w wysokości 10,00 $, której należy dokonać za pośrednictwem portalu filmfreeway.com przy użyciu płatności PayPal. Od 1 lipca do 1 sierpnia opłata zgłoszeniowa będzie wynosiła 20,00 $. Organizator oświadcza, że wszystkie środki zebrane z tytułu zgłoszeń zostaną przeznaczone na organizację wydarzenia.

2.7. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są filmowe ośrodki edukacyjne nazywane inaczej szkołami filmowymi. Studenci zgłaszający swój film samodzielne proszeni są o przesłanie zdjęcia lub skanu ważnej legitymacji studenckiej na adres submissions@montazfilmfestiwal.pl

2.8. Ostateczny termin zgłaszania filmów Organizator ustala na 1 sierpnia 2018 roku.

2.9. 15 sierpnia Organizator poinformuje mailowo o wynikach pierwszego etapu selekcji tych twórców, których filmy zakwalifikowały się do drugiego etapu. Film zakwalifikowany do drugiego etapu selekcji może zostać wycofany z niej przez zgłaszającego nie później niż do 1 września 2018 roku.

2.10. 1 września Organizator poinformuje mailowo o wynikach drugiego etapu selekcji tych twórców, których filmy zakwalifikowały się do udziału w Konkursie Głównym. Po tym terminie filmy zakwalifikowane nie mogą zostać wycofane z listy konkursowej festiwalu.

2.11. 5 września Organizator ogłosi oficjalną selekcję Konkursu Głównego 2018 na stronie internetowej www.montazfilmfestiwal.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE i PROMOCYJNE

2.12. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się filmu do konkursu, zgłaszający zostaje zobligowany do przesłania filmu w jak najlepszej jakości (format .mov w kodeku PRORES 422 HQ lub format .mov w kodeku H.264/ bitrate minimum 20 MB/s lub format mp4 bitrate minimum 20 MB/s) nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

2.13. Do każdego zakwalifikowanego filmu Festiwal musi otrzymać: opis filmu, fotosy z filmu oraz przedstawienie montażysty.

2.14. Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt/.txt oraz link do filmu z angielskimi napisami.

KOMISJA SELEKCYJNA

2.15. Selekcję filmów oraz zapraszanie filmów na Festiwal Organizator powierza Festiwalowej Komisji Selekcyjnej pod przewodnictwem dyrektora programowego festiwalu.

2.16. Komisja Selekcyjna ma prawo z własnej inicjatywy nominować filmy i teledysku do udziału w Konkursie Głównym poprzez bezpośredni kontakt z twórcami.

2.17. Komisja selekcyjna będzie oceniać zgodność filmu z wybraną kategorią i wyżej podanymi kryteriami. Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadniania decyzji selekcyjnych.

2.18. Ilość filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego zostanie określona przez Komisję Selekcyjną. Głównym kryterium komisji selekcyjnej będzie montaż filmowy analizowany pod względem technicznym i artystycznym.

2.19. Spośród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, drogą głosowania zostanie wyłoniony laureat Nagrody Publiczności- statuetki Złota Sklejka.

2.20. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

2.21. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu w terminie przez wskazaną przez Organizatora platformę. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z tym, że zgłaszający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.

2.22. Zgłaszający oświadcza, że film lub teledysk nie jest obciążony prawami osób trzecich i praw takich nie narusza. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami o naruszenie praw osób trzecich ( w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.

2.23. Zgłoszenie filmu lub teledysku na Festiwal jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z filmu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwi udział filmu lub teledysku w Konkursie Głównym, jeżeli ten zostanie do niego zakwalifikowany.

2.24. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub zmiany daty Konkursu. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu Organizator zwróci zgłaszającym koszty poniesione w ramach opłaty zgłoszeniowej w ciągu 14 dni od odwołania Konkursu.

2.25. Konkurs Główny, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

3. NAGRODY

3.1. Nagroda w Konkursie Głównym zostanie przyznana na podstawie decyzji Niezależnego Jury.

3.2. Nagrodą w Konkursie Głównym jest statuetka „Złote Nożyce”.

3.3. Nagroda w Plebiscycie Publiczności zostanie przyznana na podstawie liczby głosów określonej na specjalnych kartach do głosowania. Do Plebiscytu Publiczności przystępują tylko filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego.

3.4. Nagrodą w Plebiscycie Publiczności jest statuetka „ Złota Sklejka”

3.5. Nagrodę otrzymuje montażysta danego filmu lub teledysku. W każdej kategorii zostanie nagrodzona jedna osoba.

4. PROMOCJA I PUBLIKACJE

4.1. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 1 minuta), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.
4.2. Festiwal ma prawo do umieszczania informacji o filmie na oficjalnej stronie facebookowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, strona internetowa itp.).
4.3. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

5. INNE

5.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: submissions@montazfilmfestiwal.pl