REGULAMIN

 

 

REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO

MONTAŻ FILM FESTIWAL 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem Montaż Film Festiwal jest Fundacja Tapeworm z siedzibą w Łodzi (90-254) ul. Piramowicza 4/3 o numerze KRS: 0000504568, NIP: 7252075685, REGON: 10176784100000  , która jest prawnym reprezentantem wszystkich spraw Festiwalu.

1.2 Montaż Film Festiwal 2017, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 13 października- 14 października 2017 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora.

1.3  Sekcje Festiwalu:

•Konkurs Główny

•Przegląd filmów VR/360

•Plebiscyt Publiczności

 

2. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO

 

2.1.  Do Konkursu Głównego można zgłaszać filmy w następujących kategoriach: Fabuła, Dokument, Teledysk, Trailer.

2.2. Filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii Fabuła i Dokument nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie więcej niż 30 minut. Filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii Trailer i Teledysk nie mogą trwać krócej niż 30 sekund i nie więcej niż 10 minut.

2.3. Nadesłane filmy nie mogą być starsze niż 2 lata tj. ich montaż nie powinien zakończyć się

wcześniej niż w roku 2015.

2.4. Zgłaszający nie musi być montażystą danego filmu, teledysku, czy trailera.

2.5. Zgłoszenie filmu, teledysku lub trailera odbywa się poprzez oficjalny profil festiwalu na portalu https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu.

2.6. Do 1 lipca 2017 roku zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Od 1 lipca 2017 Organizator ustala opłatę w wysokości 5,00 $, od 15 sierpnia Organizator ustala opłatę w wysokości 10,00 $ której należy dokonać za pośrednictwem portalu filmfreeway.com przy użyciu płatności PayPal. Organizator oświadcza, że wszystkie środki zebrane z tytułu zgłoszeń zostaną przeznaczone na organizację wydarzenia.

2.7. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są filmowe ośrodki edukacyjne nazywane inaczej szkołami filmowymi.

2.8. Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt/.txt oraz link do filmu z angielskimi napisami.

2.9. Ostateczny termin zgłaszania filmów Organizator ustala na 25 sierpnia 2017 roku.

2.10. Selekcję filmów oraz zapraszanie filmów na Festiwal Organizator powierza Festiwalowej Komisji Selekcyjnej.

2.11. Komisja selekcyjna będzie oceniać zgodność filmu z wybraną kategorią i wyżej podanymi kryteriami. Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadniania decyzji selekcyjnych.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników selekcji najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. O wynikach zostaną poinformowani zgłaszający filmy zakwalifikowane do Konkursu.

2.13. Ilość filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego zostanie określona przez Komisję Selekcyjną. Głównym kryterium komisji selekcyjnej będzie montaż filmowy  analizowany pod względem technicznym i artystycznym. Organizator przygotuje program festiwalu.

2.14. Zakwalifikowany film może zostać wycofany z programu nie później niż 10 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o jego przyjęciu.

2.15.  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się filmu do konkursu, zgłaszający zostaje zobligowany do przesłania filmu w  jak najlepszej jakości (format .mov w kodeku PRORES 422 HQ lub format .mov w kodeku H.264/ bitrate minimum 20 MB/s) nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

2.16. Do każdego zakwalifikowanego filmu Festiwal musi otrzymać: opis filmu, fotosy z filmu oraz przedstawienie montażysty.

2.17. Spośród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, drogą głosowania zostanie wyłoniony laureat Nagrody Publiczności- statuetki Złota Sklejka.

2.18.  Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

2.19. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu w terminie przez skazaną przez organizatora platformę. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z tym, że zgłaszający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia  i że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.

2.20. Zgłaszający oświadcza, że film lub teledysk nie jest obciążony prawami osób trzecich i praw takich nie narusza. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami o naruszenie praw osób trzecich ( w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.

2.21. Zgłoszenie filmu, teledysku lub trailera na Festiwal jest równoznaczne z udzieleniem  Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z filmu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwiającym udział filmu, teledysku lub trailera w Konkursie Głównym, jeżeli ten zostanie do niego zakwalifikowany.

2.22. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub zmiany daty Konkursu.

2.23. Konkurs Główny, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

 

3. NAGRODY 

 

3.1. Nagroda w Konkursie Głównym zostanie przyznana na podstawie decyzji Niezależnego  Jury.

3.2. Nagrodą w Konkursie Głównym jest statuetka „Złote Nożyce” oraz najnowsza pełna wersja oprogramowania Avid Media Composer.

3.3. Nagroda w Plebiscycie Publiczności zostanie przyznana na podstawie liczby głosów określonej na specjalnych kartach do głosowania. Do Plebiscytu Publiczności przystępują tylko filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego.

3.4. Nagrodą w Plebiscycie Publiczności jest statuetka „ Złota Sklejka”

3.5. Nagrodę otrzymuje montażysta danego filmu, teledysku lub trailera. W każdej kategorii zostanie nagrodzona jedna osoba.

 

4. PROMOCJA I PUBLIKACJE

 

4.1. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.

4.2. Festiwal ma prawo do umieszczania informacji o filmie na oficjalnej stronie facebookowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, strona internetowa itp.).

4.3. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

 

5. REGULAMIN PRZEGLĄDU FILMÓW VR/360

 

5.1. Przegląd filmów VR/360 nie ma charakteru konkursowego.

5.2.  Zgłoszone do przeglądu filmy będą wyświetlane przez cały czas trwania festiwalu na stoisku VR przygotowanym przez Organizatora. Dostęp do stoiska będzie ogólnodostępny dla wszystkich gości festiwalu.

5.3. Zgłoszenie filmu do przeglądu odbywa się przez oficjalny profil na portalu FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal.

5.4. Zgłoszenie filmu do przeglądu jest bezpłatne.

5.5. Organizator zastrzega, że zostanie dokonana selekcja filmów, które trafią do Przeglądu.

5.6. Każdy z wyselekcjonowanych do przeglądu filmów będzie miał możliwość późniejszej dystrybucji na platformie VR Storytales, za porozumieniem stron tj. twórcy filmu i przedstawiciela platformy. Nie jest to opcja obligatoryjna, Organizator Festiwalu nie jest odpowiedzialny za warunki ewentualnej umowy pomiędzy autorem filmu, a firmą  VR Storytales.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu.
6. INNE

 

6.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: info@montazfilmfestiwal.pl